Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Een naheffingsaanslag moet binnen een termijn van vijf jaar na afloop van het tijdvak waarop deze betrekking heeft zijn opgelegd. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2014 geoordeeld dat als een aanslag na de dagtekening van het aanslagbiljet bekend is gemaakt, voor de beantwoording van de vraag of de aanslag tijdig is opgelegd dezelfde maatstaven gelden als die worden gebruikt bij de beantwoording van de vraag of de bezwaartermijn in acht is genomen. Is een aanslag niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt omdat een onjuiste adressering aan de Belastingdienst te wijten is, dan geldt niet langer als uitgangspunt dat de termijn voor het opleggen van de aanslag in acht is genomen als de belanghebbende binnen die termijn op de hoogte was van de verzending van het aanslagbiljet. De enkele kennisneming van verzending aan een verkeerd adres doet onvoldoende recht aan de strekking van de aanslagtermijn


De inzet van een procedure was of een naheffingsaanslag loonbelasting binnen deze termijn was opgelegd. De belanghebbende beriep zich erop dat de aanslag niet op de juiste wijze was bekendgemaakt.


Hof Den Haag oordeelde dat de aanslag wel binnen de vijfjaarstermijn was vastgesteld, maar dat niet vast stond dat de belanghebbende deze had ontvangen. De belanghebbende was een in het buitenland gevestigd bedrijf. Het aanslagbiljet vermeldde een niet bestaande postcode en het huisnummer ontbrak. Volgens het hof was het aan deze fout te wijten dat de belanghebbende het aanslagbiljet niet had ontvangen. Voor de beschikking tot ambtshalve vermindering geldt eenzelfde overweging. De Belastingdienst had de aanslag niet ook naar de Nederlandse gemachtigde van de belanghebbende verstuurd. De correspondentie tussen de gemachtigde en de inspecteur, waarin de naheffingsaanslag was aangekondigd, leidt niet tot de slotsom dat de belanghebbende moet hebben geweten dat de naheffingsaanslag was opgelegd. Het hof was van oordeel dat de naheffingsaanslag niet binnen de wettelijke termijn is vastgesteld.

Bron: Hof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA20152236, BK-14/00409 | 26-08-2015

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?