Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Een van de gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies is dat werkgevers verplicht zijn om het netto wettelijk minimumloon giraal uit te betalen. De gedachte achter deze verplichting is dat op die manier de feitelijke betaling kan worden vastgesteld. In beginsel moet het netto equivalent van het wettelijk minimumloon op een bankrekening op naam van de werknemer worden betaald. Met een volmacht van de werknemer mag de werkgever het loon overmaken naar een rekening die niet op naam van de werknemer staat. Het netto equivalent van het wettelijk minimumloon omvat het wettelijk bruto minimumloon, verminderd met verplichte en toegestane inhoudingen zoals loonheffing, pensioenpremie en de ingevolge een pensioenregeling verschuldigde bedragen voor aanvullende ANW- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.


Inhoudingen en verrekeningen
Inhoudingen zijn bestedingen van de werknemer. Verrekeningen betreffen vorderingen die de werkgever heeft op de werknemer. Behoudens enkele uitzonderingen is het niet toegestaan om bedragen in te houden op of te verrekenen met het netto minimumloon. Toegestane inhoudingen zijn kosten voor huur en voor de zorgverzekering, op voorwaarde dat de werknemer daartoe een volmacht heeft gegeven. De inhouding van huisvestingskosten op het minimumloon mag maximaal 25% van het bruto minimumloon bedragen. De huisvestingskosten kunnen bestaan uit huur, servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen. Voor de zorgverzekering geldt een maximumbedrag van € 1.241 in 2017. De werknemer moet de werkgever een kopie verstrekken van zijn zorgpolis.


Heeft de werknemer een arbeidsbeperking, dan zijn meer inhoudingen toegestaan op het minimumloon. Voor huisvesting en de zorgverzekering gelden dan geen maximumbedragen. Ook lokale heffingen zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting mogen worden ingehouden op het netto minimumloon. De werkgever moet een schriftelijke volmacht hebben van de werknemer waarin staat om welke bedragen en om welke kosten het gaat.


Verrekening met het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is alleen toegestaan voor zover het voorschotten op het loon betreft. Dit moet wel schriftelijk met de werknemer zijn overeengekomen. Bedraagt het loon meer dan het wettelijk minimumloon, dan zijn meer verrekeningen mogelijk. In de wet is geregeld welke verrekeningen zijn toegestaan. Het gaat om door de werknemer verschuldigde schadevergoeding, boetes, voorschotten op het loon, te veel betaalde bedragen aan loon en huur voor zaken die de werkgever aan de werknemer verhuurt.


Loonstrook en specificatie
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om bij iedere loonbetaling een specificatie daarvan te verstrekken. Dat kan schriftelijk of elektronisch. De specificatie omvat het loonbedrag, de bedragen waaruit dit is samengesteld, de bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden en het bedrag van het wettelijk minimumloon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer recht heeft. De loonstrook vermeldt de namen van werkgever en werknemer, het loontijdvak en de overeengekomen arbeidsduur. Een kostenvergoeding hoeft alleen op de loonstrook gespecificeerd te worden als deze deel uitmaakt van het overeengekomen loon. Uit de specificatie moet duidelijk worden waarvoor de kostenvergoeding is bedoeld: voor huisvesting, maaltijden of uitgaven die niet voor het werk zijn gedaan.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | publicatie | 09-08-2017

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?