Ons privacybeleid

Loud vindt het belangrijk om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen. Een belangrijk deel van deze kwaliteit is de bescherming van privacy van (potentiële) klanten. Hierdoor dient zorgvuldig omgegaan te worden met de (persoons-)gegevens. Hierbij wordt gehouden aan de voorwaarden die gesteld worden bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Loud slechts verwerkt in die gevallen die overeenstemmen met de wet, dit betreft:

– De betrokkene heeft zijn toestemming verleend;
– Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
– Verwerking is noodzakelijk ter nakoming van een wettelijk plicht;
– Verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
– Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij verwerken gegevens van:

– Onze klanten en hun vertegenwoordigers en eventueel medewerkers, contactpersonen
– Mensen die interesse tonen in onze diensten
– Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben of hebben gehad.
– Bedrijven en hun vertegenwoordigers waarmee wij contacten onderhouden (o.a. leveranciers, wederpartijen en hun adviseurs, overheidsinstanties, rechtbanken).

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende redenen: 

– Om een relatie/overeenkomst met jou aan te gaan. Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk om te onderzoeken en te beoordelen of we jou als klant kunnen accepteren en hebben we gegevens van jou nodig om onze overeenkomst uit te voeren en te onderhouden, alleen zo kunnen wij je goed van dienst zijn. Denk hierbij aan NAW-gegevens en contactgegevens.
– Om de overeenkomst uit te voeren kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om contact met jou op te nemen, of bij het opstellen van juridische documenten kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het opmaken van een arbeidsovereenkomst.
– Om jouw en onze belangen te beschermen en te voldoen aan de wet.
– Voor promotie- en marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een (nieuwe) dienst die mogelijk interessant is voor jou. Wij kunnen hiervoor jouw naam, geslacht en e-mailadres verwerken.
– Voor onze administratie en facturatie. We houden administratie bij waaronder ook de facturatie. We verwerken jouw betaalgegevens. Ook bij incasso’s en doorbetaling van derdengeld zullen we gebruik maken van uw betaalgegevens om gelden direct over te maken. Bovenstaande geldt voor jouw gemak. Tevens zijn we verplicht om adequate administratie te onderhouden op grond van de wet.
– Via Cookies, Google Analytics, Google Ads en soortgelijken kunnen wij nagaan wat bezoekers op onze website doen. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren en meer inspelen op wensen van bezoekers en potentiële klanten. Er kan hiervoor verwerkt worden: de bezochte webpagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die gebruikt wordt, de duur van jouw bezoek. Ook kan je bij ons het contactformulier invullen, hierbij verwerken we jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
– We zijn verder actief op social media, als je contact met ons opneemt via deze kanalen kunnen we jouw naam, e-mailadres of social ID verwerken zodat we contact met jou kunnen opnemen of op jouw vraag kunnen reageren.
– We kunnen nieuwsbrieven verzenden, bijvoorbeeld wanneer ontwikkelingen in de jurisprudentie of wetgeving dermate wijzigen waarbij wij het noodzakelijk achten jou hiervan op de hoogte te brengen. Hiervoor verwerken wij jouw naam en e-mailadres, op de nieuwsbrief te personaliseren verwerken we jouw geslacht. Indien je geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen kan je jezelf schriftelijk afmelden door een replay te geven op de nieuwsbrief of door op de link ‘afmelden’’ te klikken.
– Van sollicitanten verwerken wij de brief en CV. Na einde van een sollicitatieprocedure worden deze gegevens binnen 4 weken verwijderd. Indien wij een sollicitant in ons dossier wensen te houden ontvangt de sollicitant hiervan een bericht.
– Voor archiefdoeleinden. Als gegevens niet bewaard worden voor bovenstaande doeleinden, kan het voorkomen dat we gegevens bewaren voor archiefdoeleinden. Bijv. voor juridische procedures, aansprakelijkheid, gegevens die je later alsnog wenst op te vragen, onze wettelijke plicht.

Wij bewaren:

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in beginsel zolang als nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen of verplichtingen vanuit de belangenverenigingen waarbij wij zijn aangesloten.

Derden:

Wij wisselen persoonsgegevens alleen uit na schriftelijke machtiging of goedkeuring of wanneer het uitwisselen van jouw gegevens met derden uitdrukkelijk uit onze overeenkomst blijkt of wanneer we dit verplicht zijn op grond van de wet. Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Inzien, wijziging en vernietiging:

Je kan een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die we van jou verwerken. Ook kan je verzoeken om gegevens te wijzigen, verwijderen, verwerking te beperken en heb je het recht op vergetelheid en dataportabiliteit. Tevens kan je een gegeven toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Je kan een schriftelijk verzoek, bezwaar of klacht indienen t.a.v. van onze directie. Aan jouw verzoek wordt binnen 30 dagen uitvoering gegeven, indien jouw verzoek van dermate grote omvang is, worden de wettelijke reactietermijnen aangehouden. Je kan het verzoek richten aan info@loud-juridischadvies.nl of per post aan Velmolenweg 157, 5404 LB Uden.

Beveiliging:

Loud treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Stel ons jouw vraag:

Waar kunnen wij jou mee helpen?

  1/4

  Dit veld is verplicht

  2/4

  Dit veld is verplicht

  3/4

  Dit veld is verplicht

  4/4

  Dit veld is verplicht

  Form submitted