Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Bij een agentuurovereenkomst komen een ondernemer en een verkoper overeen dat de verkoper bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de ondernemer en derden (bijvoorbeeld een koper). De verkoper (die we in het juridische werkveld de handelsagent noemen) is dus een bemiddelaar en soms zelf de vertegenwoordiger van de ondernemer (ook wel ‘de principaal’ genoemd). Het kan natuurlijk voorkomen dat klanten een betalingsafspraak niet nakomen. De vraag is dan of een handelsagent hiervoor aansprakelijk is.

Niet verantwoordelijk, tenzij…

De handelsagent is niet verantwoordelijk tegenover de principaal voor de (tijdige) nakoming van de verplichtingen uit de door de agent bemiddelde overeenkomst door de klant. Het gaat hier echter om een ‘nee, dat is niet het geval, tenzij…’ situatie.  Volgens de wet kunnen partijen namelijk wel afwijkende afspraken maken over de verantwoordelijkheid van een handelsagent. In de praktijk gebeurt dit vaak met een bepaling in de overeenkomst. Voor deze bepaling hebben we een lastige benaming, namelijk ‘het delcrederebeding’.

Delcrederebeding

Het delcrederebeding zorgt voor een uitbreiding van de aansprakelijkheid van en het risico voor de handelsagent. In zo’n beding wordt namelijk de handelsagent (mede)aansprakelijk gemaakt voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen die volgen uit de door de agent bemiddelde overeenkomsten. Ter compensatie wordt vaak tussen partijen afgesproken dat de handelsagent recht heeft op extra provisie. Zo’n extra provisie noemen we dan weer een delcredere (vandaar de naam delcrederebeding).

Eisen delcrederebeding

Een delcrederebeding kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Dit moet volgens de wet. Hier kan dus niet van worden afgeweken. Wordt er namelijk wel vanaf geweken, dan heeft die afspraak juridisch gezien nooit bestaan.

Geldigheid delcrederebeding

Het delcrederebeding kan alleen gelden voor overeenkomsten waarvoor de handelsagent actief heeft bemiddeld of die de handelsagent heeft afgesloten. Overigens kan een handelsagent alleen aansprakelijk zijn voor de niet of niet tijdige betaling door derden, tenzij de tekortkoming in de nakoming is toe te rekenen aan de principaal. Het delcrederebeding betreft geen andere verplichtingen van derde, zoals die tot levering van goederen, tenzij dit wel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Hoogte aansprakelijkheid

Wanneer een delcrederebeding is afgesproken, dan is de hoogte van het bedrag waarover de handelsagent aansprakelijk kan zijn, beperkt tot de overeengekomen provisie. Dit is anders als het beding betrekking heeft op een specifieke overeenkomst of overeenkomsten die de handelsagent zelf in naam van de principaal sluit. Uiteindelijk kan een rechter in geval van een geschil het bedrag waarvoor de handelsagent aansprakelijk is, matigen.

Kortom…

In principe heeft de handelsagent dus geen verantwoordelijkheid tegenover de principaal wanneer een klant zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt. Partijen kunnen er echter wel voor kiezen om de aansprakelijkheid alsnog te regelen met een delcrederebeding. Wanneer je een agentuurovereenkomst wilt aangaan met een delcrederebeding, dan is het belangrijk dat dit schriftelijk wordt vastgelegd. Er dienen dan onder andere duidelijke afspraken gemaakt te worden over de (hoogte van de) aansprakelijkheid en de extra provisie.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit artikel of kunnen wij je helpen bij een agentuurovereenkomst? Neem dan vooral contact met ons op.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?